Máy đánh bạc ở casio las vegas (Việt Nam) trang web chính thức

logo

máy đánh bạc ở casio las vegas

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

máy đánh bạc ở casio las vegas LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)
máy đánh bạc ở casio las vegas
 LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)

   Sáng ngày 24/2/2023, Bệnh viện Giao thông vận tải long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2023).

   Đến dự lễ mít tinh có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, cùng các bác sỹ, điều dưỡng, người lao động của bệnh viện.

   Mở đầu chương trình là những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đạt giải thưởng cao tại Hội diễn văn nghệ quần chúng của bệnh viện chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2023. Những bài hát “Chúng con canh giấc ngủ cho Người”, “Giai điệu Tổ quốc”, “Sống như những đóa hoa”, “Cô gái mở đường”, điệu múa: “Trăng treo”, “Cô đôi thượng ngàn”…do các y bác sỹ của bệnh viện biểu diễn được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh.

   Thay mặt Ban lãnh đạo bệnh viện, ông Nghiêm Xuân Đa – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Chủ tịch Hội đồng quản trị bệnh viện đã đọc diễn văn chào mừng 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ông đánh giá cao những thành tích về chuyên môn mà tập thể y bác sỹ, người lao động bệnh viện đã đạt được trong năm 2022: tổng số lượt khám bệnh tăng 10%, số người bệnh điều trị nội trú tăng 28%, công suất sử dụng giường bệnh tăng 51%, các chỉ số khám sức khỏe cho người đi lao động, học tập ở nước ngoài, khám sức khỏe đi làm, khám sức khỏe lái xe, khám sức khỏe định kỳ đều tăng từ 55% - 150% so với năm 2021. Bệnh viện nhận được nhiều thư khen của người bệnh về tinh thần thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn của y bác sỹ. Bên cạnh đó, công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên của bệnh viện cũng đạt được những thành tích nổi bật: Đảng bộ bệnh viện đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, nhiều cá nhân, tập thể khoa phòng trong bệnh viện đã nhận được giấy khen về thành tích trong công tác Đảng, Công đoàn…

Ông Nghiêm Xuân Đa – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Chủ tịch Hội đồng quản trị bệnh viện

   Bên cạnh những thuận lợi sẵn có của bệnh viện như vị trí cổng chính tại mặt đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, 67 năm  truyền thống thành lập và phát triển, đội ngũ y bác sỹ, người lao động giỏi chuyên môn, giàu y đức, có tín nhiệm cao với người bệnh…,trong thời gian sắp tới bệnh viện phải nỗ lực hơn nữa đề vượt qua những thách thức như cơ chế chính sách với mô hình bệnh viện thí điểm cổ phần hóa, sự cạnh tranh của thị trường, việc bảo toàn vốn nhà nước, giữ chân người lao động có tay nghề cao…Chủ tịch HĐQT bệnh viện tin tưởng với sự đoàn kết đồng lòng của Ban lãnh đạo và các khoa phòng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC, Cục Y tế GTVT và các cơ quan ban ngành, Bệnh viện Giao thông vận tải sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, có trình độ chuyên môn cao, có uy tín cao với nhân dân.

  Tập thể Ban lãnh đạo và y bác sỹ, người lao động Bệnh viện Giao thông vận tải xin trân trọng cám ơn những lời chúc mừng tốt đẹp, những lẵng hoa tươi thắm của các cơ quan, ban ngành dành tặng cho bệnh viện nhân ngày Thầy thuốc Việt nam 27/2/2023: Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Công đoàn Giao thông vận tải Việt nam; Phòng PA03 – Công an Thành phố Hà Nội; Công an Quận Đống Đa; Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa; Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân – Công an Phường Láng Thượng; Trường Đại học Y Hà Nội; Trường Đại học Luật; Trường Đại học GTVT; Trường cán bộ quản lý GTVT; Trường Cao đẳng Dược Hà Nội; Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ: Báo Giao thông …Đây là nguồn động lực to lớn giúp bệnh viện tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận