Máy đánh bạc ở casio las vegas (Việt Nam) trang web chính thức

logo

máy đánh bạc ở casio las vegas

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM MỚI NHẤT CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2022

Ngày 05/07/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1857/QĐ-BYT  về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn"

 

"Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn tính" mà Bộ Y tế ban hành ngày 05/07/2022 trong Quyết định 1857/QĐ-BYT đã thay thế cho hướng dẫn ban hành trước đó năm 2020, bổ sung, cập nhật các nội dung chuyên môn mới trong lĩnh vực điều trị suy tim. Để xem chi tiết hướng dẫn, vui lòng tải về

Các nội dung của Hướng dẫn gồm có:

I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN ĐỘ VÀ PHÂN GIAI ĐOẠN SUY TIM ............................5
1. Định nghĩa suy tim....................................................................................................5
2. Phân loại suy tim.......................................................................................................6
3. Phân giai đoạn suy tim..............................................................................................6
4. Phân độ chức năng của suy tim.................................................................................6
5. Suy tim cấp và suy tim mạn......................................................................................7
II. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN .....................................................7
1. Chẩn đoán suy tim mạn............................................................................................7
2. Điều trị suy tim mạn với phân suất tống máu giảm (EF ≤ 40%)............................11
2.1. Điều trị nội khoa.............................................................................................11
2.2. Điều trị bằng thiết bị.......................................................................................16
2.3. Thay (ghép) tim..............................................................................................16
2.4. Điều trị dựa trên kiểu hình của suy tim.........................................................17
3. Điều trị suy tim với phân suất tống máu giảm nhẹ (EF: 41-49%)..........................18
3.1. Điều trị nội khoa.............................................................................................18
3.2. Điều trị bằng thiết bị.......................................................................................18
4. Điều trị suy tim phân suất tống máu bảo tồn (EF ≥ 50%) ......................................19
5. Phòng ngừa tiên phát suy tim ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ phát triển suy tim..19
III. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM CẤP.....................................................19
1. Định nghĩa suy tim cấp ...........................................................................................19
2. Nguyên nhân và các yếu tố thúc đẩy suy tim cấp...................................................19
2.1. Các nguyên nhân hay gặp nhất của suy tim cấp ............................................19
2.2. Các yếu tố thúc đẩy........................................................................................20
3. Chẩn đoán suy tim cấp............................................................................................20
4. Điều trị suy tim cấp.................................................................................................21
4.1. Mục tiêu điều trị suy tim cấp .........................................................................21
4.2. Nguyên tắc chung trong điều trị suy tim cấp .................................................21
4.3. Những tình huống cần chuyển người bệnh đến đơn vị hồi sức hoặc chăm sóc
tim mạch đặc biệt ...........................................................................................21
4.4. Các biện pháp điều trị cụ thể...........................................................................22
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................26

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận