Máy đánh bạc ở casio las vegas (Việt Nam) trang web chính thức

logo

máy đánh bạc ở casio las vegas

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN máy đánh bạc ở casio las vegas
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 15/6/2023, tại Hội trường Tầng 7, Tòa nhà M, ngõ 84 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu là đại diện Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước, các quan khách và các quý cổ đông của công ty.

Đại hội có sự tham dự của 276 cổ đông, chiếm 73,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Tại Đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT – Ông Nghiêm Xuân Đa đã báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2022. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng từng bước ổn định tổ chức, cơ sở vật chất… Công ty thực hiện bám sát theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Và cũng bước đầu mang lại kết quả đáng khích lệ cho Công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, cách thức sử dụng hiệu quả vốn, từng bước ổn định bộ máy tổ chức, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người bệnh…

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương quản trị, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tăng trưởng bền vững, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2022.

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo Tổng Giám đốc - Ông Bùi Sỹ Tuấn Anh, năm 2022 Công ty đã đạt được kết quả với doanh thu 163,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -26,59 tỷ đồng, đạt được kế hoạch thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của Lãnh đạo các cấp và cổ đông.

Năm 2023, Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu 197,72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -20,96 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty phải tập trung củng cố nhân sự nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh cho năm tới.

Phát biểu tại Đại hội, các cổ đông đánh giá cao từng bước phát triển ổn định, bền vững của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản trị, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận