Máy đánh bạc ở casio las vegas (Việt Nam) trang web chính thức

logo

máy đánh bạc ở casio las vegas

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Giới thiệu phòng Tài Chính Kế Toán.

                                     Phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính kế toán của Bệnh viện.

I. Cơ cấu tổ chức phòng TCKT:

        Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển liên tục của phòng, các thế hệ CBCNV đã nỗ lực phấn đấu, hết sức cố gắng trong mọi lĩnh vực, mọi chức năng nhiệm vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp thành tích đáng kể vào sự nghiệp phát triển của bệnh viện.

Trải qua hơn 60 năm phát triển và trưởng thành Phòng TCKT hiện nay có tổng số 19 cán bộ nhân viên.

Bao gồm :

 • Trưởng phòng: ThS. Đào thị Thanh Huyền
 • Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn thị Ngọc Trâm
 • Cán bộ viên chức: 04 thạc sỹ kinh tế, 15 kế toán viên đại học.

Phòng TCKT được chia thành 4 bộ phận bao gồm:

 • Bộ phận văn phòng: 11 người
 • Bộ phận thanh toán ngoại trú: 05 người
 • Bộ phận thanh toán nội trú : 02 người
 • Bộ phận thanh toán KSK NN: 01 người

II. Chức năng nhiệm vụ

 • Phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính kế toán của Bệnh viện:
 • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác hàng năm của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
 • Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo bệnh viện phát triển kinh tế y tế thông qua triển khai hoạt động các loại hình dịch vụ trong bệnh viện.
 • Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
 • Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
 • Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng qui định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, tài sản, vật tư … theo đúng chế độ chính sách hiện hành chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Bệnh viện.
 • Định kỳ thực hiện chế độ báo cáo quyết toán, kiểm kê tài sản.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.
 • Tổng hợp, phân tích kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện.
 • Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động của Bệnh viện.

III.Thành tích đạt được:

         Trong suốt hơn 60 năm qua tập thể Phòng TCKT luôn là 1 trong những tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý tài chính. Liên tục các năm đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. Tham gia tích cực các phong trào bệnh viện đề ra. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính từng bước hạch toán chi phí khám chữa bệnh. Tổ chức thu viện phí đảm bảo thuận tiện cho người bệnh BHYT, người cao tuổi và các đối tượng dịch vụ khác. Đẩy mạnh và tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế : viện phí , BHYT, buồng điều trị tự nguyện, dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu và các dịch vụ y tế khác.

IV. Hướng phát triển:

 • Luôn phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công.
 • Đoàn kết chia sẻ giúp đỡ nhau phấn đấu trở thành một tập thể xuất sắc toàn diện.
 • Phấn đấu đạt tỷ lệ thu nhập cho CBCNV bệnh viện ngày càng tăng.
 • Tiếp tục phát triển và áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, thanh toán viện phí và dịch vụ y tế, lập báo cáo tài chính...
 • Tăng cường nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về định hướng phát triển kinh tế y tế tại Bệnh viện.

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận